Ebookcoin

Properties

Algorithm:  SHA256

Type: PoW

Coin name: Ebookcoin

Coin abbreviation: EBC

Address letter:  E

Block reward: 60 coins

Total coin supply: 25000000 coins

Transaction confirmations: 6 blocks

 

                                                                                                                                                                            

PROYECTO EBOOKCOIN                     

 

 

www.ebookcoin.info